Figure 2. Rural communities – Zhaoqing, Guangdong Province, China